Untitled Document
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี
  ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
 
  เบอร์ โทร 081-9652-989
 

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
 
  เบอร์โทร 08-8594-8614
 

กลุ่มอำนวยการ
  นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  เบอร์โทร 08-1380-6238
 

  นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 
  เบอร์โทร 08-9049-1466
 

  นางพิมพ์นิภา พิมพ์เสน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
  เบอร์โทร
 

  นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 
  เบอร์โทร 08-4820-9154
 

  นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์
  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 
  เบอร์โทร 08-3146-8654
 

  นายนาวี การินทร์
  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 
  เบอร์โทร 08-9996-8136
 

  นางสาวปรารถนา สุนา
  เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 
  เบอร์โทร 09-5505-3503
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสุภารักษ์ พรมโสภา
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  เบอร์โทร 09-5169-3058
 

  นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี
  นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
 
  เบอร์โทร 08-9712-4831
 

  นางจิราพร เจริญธนรุ่ง
  นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
 
  เบอร์โทร 08-1417-9448
 

  นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
  เบอร์โทร 08-5344-2080
 

  นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
  เบอร์โทร 09-4493-1563
 

  นางวินัย ศรีสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
  เบอร์โทร 09-5251-7299
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  นายบุญเกษม วงศ์ชาลี
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  เบอร์โทร 09-0840-4171
 

  นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  เบอร์โทร 08-5751-0026
 

  นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  เบอร์โทร 08-6222-7302
 

  นางสาวกานต์สินี หูมดา
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  เบอร์โทร 09-4193-7646
 

  นายกิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  เบอร์โทร 06-5073-0708
 

กลุ่มนโยบายและแผน
  นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  เบอร์โทร 08-1380-6238
 

  นายธีระพันธ์ ใบธรรม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
  เบอร์โทร 08-4755-8801
 

  นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน
  นักจัดการงานทั่วไป
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร 09-2262-7758
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  นางสาวประไพพร บุญโท
  นักวิชากรศึกษาชำนาญการ
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  เบอร์โทร 06-1694-8899
 

  นายชัชชัย จันพวง
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  เบอร์โทร 08-7432-9849
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  นายนิรันดร์ อันทะศรี
  นักวิชาการศึกษา
  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  เบอร์โทร 08-9575-3139
 

  นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  เบอร์โทร
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  นางกันยารัตน์ เหมฤดี
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  เบอร์โทร 08-9704-1868
 

  นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  เบอร์โทร 08-89907-7717
 

  นางสาวกฤติยา ไชยเพชร
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  เบอร์โทร
 

ตรวจสอบภายใน
  นายละมุล ศรีภูดิน
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  เบอร์โทร 06-3025-6471
 

  นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
  เบอร์โทร 08-4434-1955