แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ประชุมคณะตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายก่อนนำเสนอ อกศจ. ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยมีท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน
โดยจัดเตรียมข้อมูลประกอบพิจารณา ดังนี้ 
1. คำร้องขอย้าย เอกสารประกอบ และสำเนามติ กศจ. ที่อนุมัติให้ส่งคำรองย้าย
2. ตำแหน่งว่าสำหรับการพิจารณารับย้าย และอัตรากำลังสถานศึกษา
fdgfdgdf