Untitled Document
หมวด : 19 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ตุลาคม พ.ศ. 2563

- พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

- ธันวาคม พ.ศ. 2563

- มกราคม พ.ศ. 2564

- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

- มีนาคม พ.ศ. 2564

- เมษายน พ.ศ. 2564

- พฤษภาคม พ.ศ. 2564