Untitled Document
หมวด : 2.ข้อมูลผู้บริหาร

นายวัชรพงศ์  พิพัฒน์สุริยวงศ์

ตำแหน่ง  รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

การศึกษา :

          - กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์  kruaum1979@gmail.com

โทรศัพท์  042491829  โทรสาร  042491839